Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ (κωδ. ΟΠΣ «380061»)Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»
Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης»
Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας»


Περίοδος Υλοποίησης: 1/9/2013 - 30/11/2015
Υπεύθυνος Έργου: Σωτήριος Σ. Κανδρέλης, Καθηγητής


Λίγα λόγια για το ΤοπΣΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ
Ο βασικός στόχος της Πράξης με τίτλο: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» είναι η τοπική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. Το παρόν σχέδιο αφορά στην τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 40 ωφελουμένων που ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες: α) άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, β) νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, γεωπόνοι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί και γενικά απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) & γ) ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα στην περιοχή παρέμβασης.

Ουσιαστικά, με την Πράξη αυτή επιδιώκονται ταυτόχρονα
α. η προώθηση στην απασχόληση μέσω της τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας στην τοπική αγορά,
β. η προώθηση στην αγορά εργασίας μέσω της αυτο-απασχόλησης,
και
γ. η προώθηση της συνεταιριστικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τομείς όπως αυτός του πολιτισμού, του εναλλακτικού τουρισμού, των κοινωνικών υπηρεσιών, της παραγωγής και προώθησης παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων.

Ιστοσελίδα: www.topsa-arta.gr
Facebook: https://www.facebook.com/topsa.arta


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» είναι μια αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση της Πράξης "Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ". Σε αυτή συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:

Συντονιστής Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (K.T.E.) ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Εταίροι:
I. EEO GROUP AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
II. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ – ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΟΕ (ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ ΟΕ)
III. CONSUL ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ
IV. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
V. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΝΩΣΗΣ & ΕΥΦΥΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
VI. Φώτης Μ. – Ματάτσης Κ. Ο.Ε. (δ.τ. ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ)


2010 - 2020 © Copyright. All rights Reserved.