ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ

Σε κάθε τομέα προϊσταται μέλος του ερευνητικού προσωπικού του Τομέα κατηγορίας Κύριου Ερευνητή ή Επίκουρου Ερευνητή.

Ο προϊστάμενος του Τομέα διορίζεται με απόφαση του Διευθυντή, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου κάθε Τομέα είναι ανάλογα με αυτά του Διευθυντή του ΚΤΕ, όσον αφορά τη λειτουργία του Τομέα και αναλύονται ειδικότερα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΤΕ.

Οι τομείς του ΚΤΕ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων είναι:

  • Τομέας Μεταφοράς Τεχνολογίας & Έρευνας Ορεινής Οικονομίας και Ανάπτυξης
  • Τομέας Μεταφοράς Τεχνολογίας & Έρευνας Αξιοποίησης Ελληνικής Χλωρίδας
  • Τομέας Μεταφοράς Τεχνολογίας & Έρευνας Επικοινωνιών
  • Τομέας Μεταφοράς Τεχνολογίας & Έρευνας Διάσωσης Γενετικού Υλικού και Γεωργίας - Κτηνοτροφίας
  • Τομέας Μεταφοράς Τεχνολογίας & Έρευνας Ελέγχου και Προστασίας Θαλασσίου Πλούτου
  • Τομέας Μεταφοράς Τεχνολογίας & Έρευνας Οικολογίας και Τουρισμού
  • Τομέας Μεταφοράς Τεχνολογίας & Έρευνας Ελέγχου Παραγωγικότητας και Βελτίωσης των Ζώωv
2010 - 2019 © Copyright. All rights Reserved.