ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Ερευνητικό Προσωπικό είναι εξειδικευμένο σε ένα ή περισσότερους τομείς δραστηριότητας του ΚΤΕ και εντάσσεται στις παρακάτω κατηγορίες:

α) Κύριος Ερευνητής: Με ακαδημαϊκά προσόντα αντίστοιχα με αυτά του καθηγητή και του Αναπληρωτή καθηγητή ΤΕΙ, συγγραφικό και τεχνολογικό έργο σε περιοχές δραστηριότητας του ΚΤΕ και εμπειρία στην αυτοδύναμη ανάπτυξη και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων.
β) Επίκουρος Ερευνητής: Με ακαδημαϊκά προσόντα αντίστοιχα με αυτά του Επίκουρου καθηγητή ΤΕΙ και επιπλέον να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα εκτέλεσης ερευνητικού και τεχνολογικού έργου.
γ) Συνεργάτης Ερευνητής: Πτυχιούχος ΑΕΙ της χώρας ή του εξωτερικού με τεκμηριωμένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μιας φάσης ή ενός τμήματος ερευνητικού έργου.
δ) Επισκέπτης Ερευνητής: Αντιστοιχεί σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες ερευνητικού προσωπικού με τα αντίστοιχα προσόντα. Ο Επισκέπτης Ερευνητής μπορεί να είναι και αλλοδαπός. Η πρόσληψη και η σχέση εργασίας του Επισκέπτη Ερευνητή καθορίζονται κατά περίπτωση με απόφαση του ΕΓΣ και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μέλη ΕΠ των ΤΕΙ και μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων μπορούν μετά από αίτησή τους να ενταχθούν στα μέλη του ερευνητικού προσωπικού του ΚΤΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 1771/1988.

Για τα μέλη ΕΠ των ΤΕΙ και τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα του Κέντρου ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 6 του Άρθρου 2 του Ν. 2188/1994 (Α΄18).

ΤΕΧΝΙΚΟ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προσλαμβάνεται για την εκτέλεση ειδικών επιστημονικών και τεχνικών εργασιών υποδομής του ΚΤΕ, την υποστήριξη της έρευνας και την στελέχωση διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ύστερα από προκήρυξη στις εφημερίδες της έδρας του ΚΤΕ και απόφαση του ΕΓΣ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που δεν μπορεί να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

Στη σύμβαση ορίζονται και οι καταβαλλόμενες μηνιαίες αποδοχές, το ύψος των οποίων καθορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΓΣ ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του ΚΤΕ.

Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις, δικαιώματα, πειθαρχικό δίκαιο, λύση σύμβασης εργασίας και εν γένει θέματα που το αφορούν εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΤΕ.
2010 - 2019 © Copyright. All rights Reserved.