ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΓΣ)

Το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Καταρτίζει, ανά διετία, το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΚΤΕ, το οποίο υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας για έγκριση.
 2. Αποτιμά το ετήσιο ερευνητικό έργο του ΚΤΕ και υποβάλλει σχετική έκθεση στον Υπουργό Παιδείας.
 3. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του ΚΤΕ.
 4. Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΤΕ και τον υποβάλλει για έγκριση στο Υπουργό Παιδείας.
 5. Έχει την οικονομική διαχείριση του ΚΤΕ και αποφασίζει περί διορισμού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η θητεία των μελών του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.

Τα μέλη του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του ΚΤΕ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων είναι:

 1. Γκανάς Ιωάννης - Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στον Τομέα Ορεινής Οικονομίας και Ανάπτυξης
 2. Τσίνας Αναστάσιος - Καθηγητής του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων στον Τομέα Ελέγχου Παραγωγικότητας και Βελτίωσης Ζώων
 3. Κανδρέλης Σωτήριος - Καθηγητής του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων στον Τομέα Οικολογίας και Τουρισμού
 4. Καρράς Γεώργιος - Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων στον Τομέα Αξιοποίησης Ελληνικής Χλωρίδας
 5. Στύλιος Χρυσόστομος - Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ στον Τομέα Επικοινωνιών
 6. Τάγκας Περικλής - Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων – Εκπρόσωπος του Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΠ) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
2010 - 2019 © Copyright. All rights Reserved.