Ο Διευθυντής του ΚΤΕ διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας.

Ο Διευθυντής του ΚΤΕ είναι Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με αξιόλογο ερευνητικό έργο σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς δραστηριότητας του ΚΤΕ ή/και εμπειρία στη διοίκηση της έρευνας.

Στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του Διευθυντή, εκτός των όσων αναγράφονται στο διάταγμα ίδρυσης ή ανατίθενται σ' αυτόν από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΤΕ, περιλαμβάνονται ιδιαίτερα και τα ακόλουθα:
α) εποπτεύει το ΚΤΕ και διευθύνει όλες τις υπηρεσίες του,
β) προεδρεύει και εισηγείται στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου,
γ) φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου,
δ) εκπροσωπεί το ΚΤΕ στα δικαστήρια και σε κάθε μορφής σχέσεις του με τους τρίτους,
ε) ασκεί όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με τη διοίκηση του ΚΤΕ που δεν ανατίθενται σε άλλο όργανο από το διάταγμα ίδρυσης ή τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΤΕ.

Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.

Διευθυντής του ΚΤΕ είναι ο Καθηγητής Σωτήριος Σ. Κανδρέλης
2010 - 2019 © Copyright. All rights Reserved.