Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Ηπείρου και Ιονίων Νήσων είναι αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που διοικείται από το διευθυντή του και το επταμελές επιστημονικό συμβούλιο, συνδεδεμένο με το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου.
Ίδρυση
Ιδρύθηκε το 2001 με το Προεδρικό Διάταγμα 214 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄) το οποίο εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του νόμου 1771/1988 και του νόμου 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας».
Έδρα
Έδρα του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Ηπείρου και Ιονίων Νήσων είναι η Άρτα.
Στο Κ.Τ.Ε. Ηπείρου και Ιονίων Νήσων υπάγονται οι ακόλουθοι Τομείς Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας (ΤΟ.Μ.Τ.Ε.):
  • Ορεινής Οικονομίας και Ανάπτυξης, με έδρα τους Φιλιάτες.
  • Αξιοποίησης Ελληνικής Χλωρίδας, με έδρα το Δήμο Κεντρικού Ζαγορίου.
  • Επικοινωνιών, με έδρα την Άρτα.
  • Διάσωσης Γενετικού Υλικού και Γεωργίας - Κτηνοτροφίας, με έδρα το Αργοστόλι.
  • Ελέγχου και προστασίας Θαλασσίου Πλούτου, με έδρα την Πρέβεζα.
  • Οικολογίας και Τουρισμού, με έδρα την Παραμυθιά.
  • Ελέγχου Παραγωγικότητας και Βελτίωσης των Ζώων, με έδρα την Άρτα.
Σκοπός
Σκοπός του Κ.Τ.Ε. Ηπείρου και Ιονίων Νήσων είναι η προαγωγή της τεχνολογικής έρευνας, η εφαρμογή των επιστημονικών και τεχνολογικών πορισμάτων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας, της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης των Περιφερειών Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, η βελτίωση των μεθόδων και παραγωγικών διαδικασιών με τις οποίες εξυπηρετούνται ανάγκες της περιφέρειας αυτής και κατ' επέκταση της χώρας, η ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων, η παροχή υπηρεσιών, καθώς και η υποστήριξη βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων.
2010 - 2019 © Copyright. All rights Reserved.